Otillräcklig eller felaktig smörjning som leder till slitage i mekaniska system är den vanligaste orsaken till haverier och driftavbrott inom industriella verksamheter. För att säkerställa en pålitlig och effektiv drift är det avgörande att övervaka och underhålla utrustningen på rätt sätt. Regelbunden oljeanalys hos kritiska system har framträtt som ett kraftfullt verktyg inom det förebyggande underhållet.

Fördelar med Regelbunden Oljeanalys

Genom att implementera rutinmässig oljeanalys kan du dra nytta av flera fördelar som bidrar till att optimera din produktivitet och förhindra oväntade avbrott.

Varför göra oljeanalyser?

 • Tidiga Slitageindikationer: Oljeanalys ger tidiga varningar om eventuellt slitage eller föroreningar i dina mekaniska system. Detta möjliggör proaktivt agerande innan allvarligare problem uppstår.
 • Smörjmedlets Kvalitet: Genom att analysera oljan kan du utvärdera smörjmedlets kvalitet och prestanda. Detta är avgörande för att upprätthålla en optimal smörjförmåga och undvika onödiga störningar.

 • Kostnadseffektivitet: Investeringen i regelbunden oljeanalys kan visa sig vara mycket kostnadseffektiv i det långa loppet. Genom att förhindra större skador och nedetid kan du spara betydande belopp på reparationer och produktionsavbrott.
 • Anpassade Analyspaket: Vi erbjuder skräddarsydda analyspaket för olika oljesmorda system, inklusive gasturbiner, förbränningsmotorer, hydraulik, transmissioner och smörjfett. Detta garanterar att du får relevanta och precisa analyser för dina specifika behov.

Vår Expertis och Tillförlitlighet

Vi på Element är specialister inom oljeanalys och tillståndskontroll för industriella applikationer. Vår erfarenhet och tekniska kompetens gör oss till en pålitlig partner för ditt förebyggande underhåll. 

Tre anledningar till att välja Element: 

 • Internationella Standarder: Våra oljeanalyser utförs enligt strikta internationella standarder, inklusive ASTM, ISO, EN, IP och MIL-specifikationer. Detta säkerställer noggrannhet och pålitlighet i våra resultat.

 • Ackreditering: Vår ISO/IEC 17025-ackreditering omfattar ett brett spektrum av analysmetoder. Detta stärker vår trovärdighet och förmåga att leverera högkvalitativa analyser.

 • Teknisk Expertis: Vårt laboratorium är Sveriges största och äldsta för oberoende analys av drivmedel och smörjmedel, med en mycket bred analyspark för rutinanalyser, analyser av specialkaraktär och för tekniska utredningar. Vårt team av tekniska experter granskar noggrant alla provresultat. Vi är redo att guida dig genom tolkningen av dessa resultat och föreslå lämpliga åtgärder baserat på vår insikt. 

Våra kunder är petrokemisk industri, maskintillverkare, maskinägare och driftsentreprenörer inom flyg, försvar, energi, transport och processindustri, samt försäkringsbolag.

 

Skicka en förfrågan via vårt formulär >>

 


 

Analystjänster

Analys av drivmedel och flytande bränslen

Kvalitetskontroll, tillståndskontroll och tekniska utredningar för drivmedel och flytande bränslen avsedda för dieselmotorer och gasturbiner. Användningsområden är t ex fordon, fartyg, flygfarkoster och fasta applikationer för energiproduktion.

Analystjänster

Oljeanalys och kvalitetskontroll av smörjmedel

Oljeanalys för tillståndskontroll av oljesmorda system, t ex gasturbiner, förbränningsmotorer, hydraulik, transmissioner och smörjfett. Vi erbjuder även kvalitetskontroll av nya och lagrade smörjmedel samt tekniskt utredningsstöd.

Utredningar

Tekniska utredningar, driv- och smörjmedel

Vi erbjuder tekniskt utredningsstöd vid kvalitets- och lagringsfrågor, produktutveckling och som oberoende part i samband med haverier. Våra utredare är erfarna materialingenjörer och kemiingenjörer.

Kvalitetsfrågor, produktutvecklingsstöd och haveriutredningar

Resultaten av utredningen sammanställs ofta i en skriftlig teknisk rapport. Vi erbjuder även andra presentationsformer; t.ex. redovisning av resultat i form av ett tekniskt föredrag eller en utbildning. I vissa fall kan en utredning resultera i en uppsatt provningsmetod på vårt laboratorium eller i er verksamhet. 

För att våra utredningsingenjörer skall vara väl uppdaterade inom ämnesområdet deltar vi regelbundet på internationella tekniska konferenser, sitter med i tekniska kommittéer och genomför digital omvärldsbevakning. Dessa nätverk och informationskanaler förstärker den samlade kunskap och erfarenhet som vi får genom de hundratals tekniska utredningar som vi utför årligen inom drivmedel och smörjmedel. 

Offert

Arbetet påbörjas med att våra experter sätter oss in i era tekniska krav och önskemål. Detta ingår ofta i offertstadiet, men vid komplicerade frågeställningar kan en förstudie krävas vilket i så fall offereras separat. Resultatet av kravanalysen resulterar i en offert med vårt förslag på tekniskt genomförande av utredningen. 

Genomförande

Genomförandet kan innehålla informationsinhämtning (t.ex. sätta oss in i relevanta standarder, rutiner och/eller tidigare forskning), besök i er verksamhet, provning på laboratoriet eller hos våra samarbetspartners, avstämningsmöten, tolkning och analys av resultat samt skriftlig sammanställning.

 Tekniska utredningar, genomförande

Omfattningen av en utredning kan variera stort beroende på frågeställning, allt från några få timmar till flera månaders arbete. 

Till vårt förfogande har vi utöver utredningsingenjörernas gedigna kompetens ett välutrustat laboratorium specialiserat på analys av kemiska och fysikaliska egenskaper på driv- och smörjmedel. 

När ni anlitar Element kan ni alltid känna er trygga med att vi:  

 • Tar hänsyn till säkerhetsaspekter kring människa och miljö vid genomförandet av utredningen, eller i de rekommendationer som vi lämnar utifrån de resultat vi kommit fram till.
 • Värnar om att resultaten av utredningen inte sprids till obehöriga utan ert godkännande.
 • Arbetet utförs systematiskt och att utrustning som används är lämplig för användningsområdet samt att metoder som tillämpas är väl utprovade och dokumenterade. 
 • Samarbetar med er (och vid behov med andra leverantörer) för att på bästa sätt uppfylla era krav och önskemål i utredningen.  
Uppföljning

Efter en genomförd utredning vill vi vara säkra på att ni är nöjda med och förstått innebörden av resultaten. Vi genomför därför ofta ett uppföljningssamtal eller möte innan utredningen avslutas. I samband med detta tar vi gärna emot era synpunkter på eventuella förbättringar. 

Kontakta oss för mer information