Drivmedel och smörjmedel utgör blodomloppet i system och maskiner, där produktens kvalitet har direkt påverkan på prestanda, driftsäkerhet och underhållskostnader. Analyserna hjälper dig att undvika obehagliga överraskningar och kostsamma driftstopp genom kontroll av produktens kvalitet och för att få diagnostik över systemets kondition. 

Element erbjuder bred kompetens och resurser för analyser och utredningar av drivmedel och smörjmedel. Vårt laboratorium är Sveriges största och äldsta för oberoende analys av drivmedel och smörjmedel, med en mycket bred analyspark för rutinanalyser, analyser av specialkaraktär och för tekniska utredningar.

Elements analyser utförs enligt internationella ASTM, ISO, EN, IP-standarder, MIL-specifikationer mm, och vår ISO/IEC 17025-ackreditering täcker en mängd olika analysmetoder. Provresultaten granskas alltid av våra tekniska experter, och vi hjälper dig gärna vidare med tolkning av provresultat.

Våra kunder är petrokemisk industri, maskintillverkare, maskinägare och driftsentreprenörer inom flyg, försvar, energi, transport och processindustri, samt försäkringsbolag.  

Analystjänster

Analys av drivmedel och flytande bränslen

Kvalitetskontroll, tillståndskontroll och tekniska utredningar för drivmedel och flytande bränslen avsedda för dieselmotorer och gasturbiner. Användningsområden är t ex fordon, fartyg, flygfarkoster och fasta applikationer för energiproduktion.

Analystjänster

Oljeanalys och kvalitetskontroll av smörjmedel

Oljeanalys för tillståndskontroll av oljesmorda system, t ex gasturbiner, förbränningsmotorer, hydraulik, transmissioner och smörjfett. Vi erbjuder även kvalitetskontroll av nya och lagrade smörjmedel samt tekniskt utredningsstöd.

Utredningar

Tekniska utredningar, driv- och smörjmedel

Vi erbjuder tekniskt utredningsstöd vid kvalitets- och lagringsfrågor, produktutveckling och som oberoende part i samband med haverier. Våra utredare är erfarna materialingenjörer och kemiingenjörer.

Kvalitetsfrågor, produktutvecklingsstöd och haveriutredningar

Resultaten av utredningen sammanställs ofta i en skriftlig teknisk rapport. Vi erbjuder även andra presentationsformer; t.ex. redovisning av resultat i form av ett tekniskt föredrag eller en utbildning. I vissa fall kan en utredning resultera i en uppsatt provningsmetod på vårt laboratorium eller i er verksamhet. 

För att våra utredningsingenjörer skall vara väl uppdaterade inom ämnesområdet deltar vi regelbundet på internationella tekniska konferenser, sitter med i tekniska kommittéer och genomför digital omvärldsbevakning. Dessa nätverk och informationskanaler förstärker den samlade kunskap och erfarenhet som vi får genom de hundratals tekniska utredningar som vi utför årligen inom drivmedel och smörjmedel. 

Offert

Arbetet påbörjas med att våra experter sätter oss in i era tekniska krav och önskemål. Detta ingår ofta i offertstadiet, men vid komplicerade frågeställningar kan en förstudie krävas vilket i så fall offereras separat. Resultatet av kravanalysen resulterar i en offert med vårt förslag på tekniskt genomförande av utredningen. 

Genomförande

Genomförandet kan innehålla informationsinhämtning (t.ex. sätta oss in i relevanta standarder, rutiner och/eller tidigare forskning), besök i er verksamhet, provning på laboratoriet eller hos våra samarbetspartners, avstämningsmöten, tolkning och analys av resultat samt skriftlig sammanställning.

 Tekniska utredningar, genomförande

Omfattningen av en utredning kan variera stort beroende på frågeställning, allt från några få timmar till flera månaders arbete. 

Till vårt förfogande har vi utöver utredningsingenjörernas gedigna kompetens ett välutrustat laboratorium specialiserat på analys av kemiska och fysikaliska egenskaper på driv- och smörjmedel. 

När ni anlitar Element kan ni alltid känna er trygga med att vi:  

  • Tar hänsyn till säkerhetsaspekter kring människa och miljö vid genomförandet av utredningen, eller i de rekommendationer som vi lämnar utifrån de resultat vi kommit fram till.
  • Värnar om att resultaten av utredningen inte sprids till obehöriga utan ert godkännande.
  • Arbetet utförs systematiskt och att utrustning som används är lämplig för användningsområdet samt att metoder som tillämpas är väl utprovade och dokumenterade. 
  • Samarbetar med er (och vid behov med andra leverantörer) för att på bästa sätt uppfylla era krav och önskemål i utredningen.  
Uppföljning

Efter en genomförd utredning vill vi vara säkra på att ni är nöjda med och förstått innebörden av resultaten. Vi genomför därför ofta ett uppföljningssamtal eller möte innan utredningen avslutas. I samband med detta tar vi gärna emot era synpunkter på eventuella förbättringar. 

Kontakta oss för mer information