Otillräcklig eller felaktig smörjning som leder till slitage i mekaniska system är den vanligaste orsaken till haverier och driftavbrott. Regelbunden oljeanalys hos kritiska system är ett viktigt och mycket kostnadseffektivt verktyg i det förebyggande underhållet.

Genom regelbunden oljeanalys kan du få tidiga tecken på slitage och föroreningar, och kan kontrollera smörjmedlets kvalitet och smörjförmåga. Vi erbjuder analyspaket för tillståndskontroll för en mängd oljesmorda system, t ex gasturbiner, förbränningsmotorer, hydraulik, transmissioner och smörjfett. 

Elements oljeanalyser utförs enligt internationella ASTM, ISO, EN, IP-standarder, MIL-specifikationer mm, och vår ISO/IEC 17025-ackreditering täcker en mängd olika analysmetoder. Provresultaten granskas alltid av våra tekniska experter, och vi hjälper dig gärna vidare med tolkning av provresultat.

Vi erbjuder även motsvarande analyser av drivmedel och flytande bränslen.

smörjmedelsanalyser

Oljeanalys för tillståndskontroll och förebyggande underhåll 

Vid oljeanalysen kontrolleras oljans kvalitet och smörjförmåga, samt ger dig diagnostik över systemets kondition. Regelbunden oljeanalys kan ge dig tidiga tecken på slitage och kontroll av  föroreningar, och är ett effektivt verktyg i det förebyggande underhållet.

Krav, standarder, referensvärden och historik

Oljeanalysen ger dig diagnostik över oljans kvalitet och systemets kondition för ökad driftsäkerhet. Uppmätta värden jämförs vanligen mot en oanvänd referensolja samt egna kravgränser eller generella rekommendationer i den internationella standarden ASTM D6224 eller ASTM D4378 för turbinoljor.

Regelbunden analys från kritiska system kan rapporteras tillsammans med historik från tidigare prov för uppföljning av trender. Provrapporten granskas alltid av våra erfarna tekniker, och kan göras tillgänglig online genom personlig inloggning i vår portal Oilcare-online.

Provpaket för oljeanalys

Vi erbjuder analyspaket för tillståndskontroll för olika system, t ex

 • Hydraulsystem
 • Turbinoljor från kraftgenererande turbiner
 • Motoroljor från förbränningsmotorer och gasturbinmotorer
 • Transmissioner och kompressorer
 • Smörjfett

Vanliga egenskaper som kontrolleras är viskositet/smörjförmåga, oxidation/åldring, additivnivåer och föroreningar i form av t ex vatteninnehåll, partiklar, slitagemetaller och föroreningar från omgivande miljö. 

För mer känsliga system kontrolleras oljans flampunkt och egenskaper avseende skumning, luftavskiljning, vattenseparation och oxidationsstabilitet. 

Läs mer om våra oljeanalyser i vårt produktblad

Provtagningsintervall

Ett fastställt provtagningsintervall är grunden till en effektiv tillståndskontroll, för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka begynnande problem. Intervallet anpassas till krav på maskinens tillgänglighet, drifttid, driftmiljö samt andra underhållsrutiner. Normalt rekommenderas att provtagning sker minst 2-4 ggr per år.

Provtagning

Provtagningen är ett viktigt moment för att få ett representativt oljeprov, och den bör ske på ett likvärdigt sätt varje gång. Vi tillhandahåller gärna provtagningssatser innehållande specialdiskad flaska, provtagningskort samt returemballage med mottagarfrakt.

Provtagningsinstruktion

Kontakta oss för offert och för att beställa provtagningssatser

 

 

SMÖRJMEDELSANALYSER

Filter, föroreningar och beläggningar

Filter kan ge värdefull information om förekommande föroreningar i ett system. Genom att tvätta ur filtret och samla upp olika fasta föroreningar kan de analyseras vidare i mikroskop, SEM och mer specifika analysmetoder för bestämning av innehåll och förekomst av t ex varnish.

Analys av föroreningar i filter 

Filter används i system för att avskilja föroreningar. Ett filter blir därmed också en värdefull tillgång då man vill titta närmare på förekommande föroreningar i ett system. Vi kan tvätta ur filtret och samla upp olika fasta föroreningar för vidare analyser i t.ex. mikroskop, FTIR eller SEM.

Det kan också handla om olika slags beläggningar som har avsatts på komponenters ytor eller som har satt igen ett filter. Även sådant kan ofta analyseras med olika metoder, och ge värdefull information om tillståndet hos ett system. Ibland har påfyllning skett av misstag med en produkt som inte är kompatibel med det som ska vara i systemet, och det kan även handla om misstänkt sabotage.

Alanalys av oljefilter

Bilden visar olika slags fasta föroreningar från ett oljefilter uppsamlade på ett rutat membranfilter.

Varnish, Membrane Patch Colorimetry (MPC)

Varnish är en lackliknande beläggning som kan uppkomma genom att polymera partiklar bildas vid nedbrytningsprocesser i oljan, och som sedan fäller ut och fäster mot metallen. Förekomst av varnish analyseras med MPC, Membrane Patch Colorimetry enligt metoden ASTM D7843. 

Provet filtreras genom ett 0,45 µm mebranfilter som färgas av det agglomererade materialet. Graden av färgning mäts med en spektrometer, och tilldelas ett MPC-index utifrån en färgskala. MPC utförs ofta som en standardanalys för turbiner och andra kritiska system.

Oil Analysis MPC patch tests

Bilden visar filter från MPC-analys med olika grad av varnish-förekomst.

Kontakta oss så berättar vi mer

SMÖRJMEDELSANALYSER

Kvalitetskontroll av nya och lagrade smörjmedel

Att kontrollera kvaliteten på nya och lagrade smörjmedelsprodukter hjälper dig att säkerställa levererad kvalitet och att förbättra lagringsrutiner, och kan därmed bidra till minskade driftskostnader som en följd av minskat slitage och färre haverier.

Vi kan bistå med analyser genom hela leverans- och brukskedjan, t.ex. produktionskontroll, leveranskontroll, lagringskontroll och/eller kontroll av kvalitet på produkten i maskinen. Våra analyser är även till stor hjälp vid grundorsaksanalyser vid problem som kan bero på avvikelser i kvaliteten hos dessa produkter.

Smörjmedlets egenskaper, samt gränsvärden för dessa, anges vanligtvis i en produktspecifikation (kravställning). En produktspecifikation anger även enligt vilken provningsmetod (standardiserad metod) en specificerad egenskap skall bestämmas.

Analysresultaten kan även användas för att jämföra olika produktions-batcher eller egenskaper mellan olika produkter. I regel tillämpar vi internationellt standardiserade metoder (ISO, EN och ASTM) för att mäta dessa egenskaper. För flera av dessa metoder är vi ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Vi kan utföra kontroller på bland annat:
 • Hydraulvätskor
 • Transmissionsoljor
 • Turbinoljor
 • Smörjfett
 • Korrosionsskyddsoljor

Vi erbjuder även motsvarande kontroller på drivmedel och flytande bränslen

Exempel på egenskaper som vi kan undersöka
 1. Föroreningar
  Exempel: vattenhalt, partikelhalter (t.ex. renhet enligt ISO 4406 eller SAE 4059), halt fasta föroreningar
 2. Additiv
  Exempel: grundämnesanalys, askhalt
 3. Fluiditetsegenskaper
  Exempel: viskositet vid specifika temperaturer, viskositetsindex, lägsta flyttemperaturer
 4. Flyktighet
  Exempel: flampunkt, avdunstning
 5. Stabilitets- och lagringsegenskaper
  Exempel: oxidationsstabilitet, hydrolytisk stabilitet, korrosionsskyddande egenskaper
 6. Övrigt
  Exempel: densitet, filtrerbarhet, skumningsegenskaper, luftavskiljningsförmåga, vattenavskiljningsförmåga/emulsionsstabilitet

Vi bistår gärna med rekommendationer kring provtagning och kan även förse er med lämpliga provkärl samt transportemballage. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Utredningar

Tekniska utredningar, driv- och smörjmedel

Vi erbjuder tekniskt utredningsstöd vid kvalitets- och lagringsfrågor, produktutveckling och som oberoende part i samband med haverier. Våra utredare är erfarna materialingenjörer och kemiingenjörer.

Kvalitetsfrågor, produktutvecklingsstöd och haveriutredningar

Resultaten av utredningen sammanställs ofta i en skriftlig teknisk rapport. Vi erbjuder även andra presentationsformer; t.ex. redovisning av resultat i form av ett tekniskt föredrag eller en utbildning. I vissa fall kan en utredning resultera i en uppsatt provningsmetod på vårt laboratorium eller i er verksamhet. 

För att våra utredningsingenjörer skall vara väl uppdaterade inom ämnesområdet deltar vi regelbundet på internationella tekniska konferenser, sitter med i tekniska kommittéer och genomför digital omvärldsbevakning. Dessa nätverk och informationskanaler förstärker den samlade kunskap och erfarenhet som vi får genom de hundratals tekniska utredningar som vi utför årligen inom drivmedel och smörjmedel. 

Offert

Arbetet påbörjas med att våra experter sätter oss in i era tekniska krav och önskemål. Detta ingår ofta i offertstadiet, men vid komplicerade frågeställningar kan en förstudie krävas vilket i så fall offereras separat. Resultatet av kravanalysen resulterar i en offert med vårt förslag på tekniskt genomförande av utredningen. 

Genomförande

Genomförandet kan innehålla informationsinhämtning (t.ex. sätta oss in i relevanta standarder, rutiner och/eller tidigare forskning), besök i er verksamhet, provning på laboratoriet eller hos våra samarbetspartners, avstämningsmöten, tolkning och analys av resultat samt skriftlig sammanställning.

 Tekniska utredningar, genomförande

Omfattningen av en utredning kan variera stort beroende på frågeställning, allt från några få timmar till flera månaders arbete. 

Till vårt förfogande har vi utöver utredningsingenjörernas gedigna kompetens ett välutrustat laboratorium specialiserat på analys av kemiska och fysikaliska egenskaper på driv- och smörjmedel. 

När ni anlitar Element kan ni alltid känna er trygga med att vi:  

 • Tar hänsyn till säkerhetsaspekter kring människa och miljö vid genomförandet av utredningen, eller i de rekommendationer som vi lämnar utifrån de resultat vi kommit fram till.
 • Värnar om att resultaten av utredningen inte sprids till obehöriga utan ert godkännande.
 • Arbetet utförs systematiskt och att utrustning som används är lämplig för användningsområdet samt att metoder som tillämpas är väl utprovade och dokumenterade. 
 • Samarbetar med er (och vid behov med andra leverantörer) för att på bästa sätt uppfylla era krav och önskemål i utredningen.  
Uppföljning

Efter en genomförd utredning vill vi vara säkra på att ni är nöjda med och förstått innebörden av resultaten. Vi genomför därför ofta ett uppföljningssamtal eller möte innan utredningen avslutas. I samband med detta tar vi gärna emot era synpunkter på eventuella förbättringar. 

Kontakta oss för mer information

 

Fråga en expert eller begär en offert