Vi utför kvalitetskontroll, tillståndskontroll och tekniska utredningar inom drivmedel och flytande bränslen avsedda för dieselmotorer och gasturbiner. Användningsområden är t ex fordon, fartyg, flygfarkoster och fasta applikationer för energiproduktion. 

Elements analyser utförs enligt internationella ASTM, ISO, EN, IP-standarder, MIL-specifikationer mm, och vår ISO/IEC 17025-ackreditering täcker en mängd olika analysmetoder. Provresultaten granskas alltid av våra tekniska experter, och vi hjälper dig gärna vidare med tolkning av provresultat.

Vi erbjuder även motsvarande analyser av smörjmedelsprodukter.
Analystjänster

Kvalitetskontroll av drivmedel och bränslen

Vi undersöker kvalitetsegenskaper på drivmedel och flytande bränslen avsedda för dieselmotorer och gasturbiner. Syftet med analyserna är att undvika haverier och/eller driftstörningar till följd av dålig kvalitet på dessa produkter.

Vi kan bistå med analyser genom hela leverans- och brukskedjan (t.ex. produktionskontroll, leveranskontroll, lagringskontroll och/eller kontroll av kvalitet på produkten i fordon). Våra analyser är även till stor hjälp vid grundorsaksanalyser vid problem som kan bero på dessa produkter. 

Drivmedlets egenskaper, samt gränsvärden för dessa, anges vanligtvis i en produktspecifikation (kravställning). En produktspecifikation anger även enligt vilken provningsmetod (standardiserad metod) en specificerad egenskap skall bestämmas. I regel tillämpar vi internationellt standardiserade metoder (ISO, EN och ASTM) för att mäta dessa egenskaper. För flera av dessa metoder är vi ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. 

Vi kan bland annat utföra kontroller på:
 • Petroleumdiesel (med utgångspunkt specifikation såsom SS 155435, EN 590 eller ASTM D975)
 • Biodiesel (EN 14214 eller ASTM D6751)
 • Paraffindiesel, HVO (EN 15940)
 • Eldningsolja (SS 155410 eller ASTM D396)
 • Gas Oil för gasturbiner (ASTM D2880)
 • Marine Gas Oil, MGO (ISO 8217)
 • Jet A1 och andra jetbränslen (ASTM D1655, DEF STAN 91-091 eller AFQRJOS)

Vi erbjuder även motsvarande kontroller på smörjmedelsprodukter.

Våra analyser kan delas in i följande kategorier:
 1. Produktsammansättning
  Exempel: aromathalt, svavelhalt, merkaptansvavelhalt, fettsyrametylestrar (FAME)
 2. Föroreningar
  Exempel: fasta föroreningar, indunstningsrester, produktsammanblandningar, vatten, askhalt, mikroorganismer, metaller
 3. Flyktighet
  Exempel: destillationsegenskaper, flampunkt 
 4. Fluiditetsegenskaper
  Exempel: viskositet, lägsta flyttemperatur, fryspunkt, filtrerbarhet vid låga temperaturer (CFPP), grumlingstemperatur
 5. Förbränningsegenskaper
  Exempel: värmevärde, rökpunkt, cetantal/index, kokstal
 6. Smörjegenskaper
  Exempel: HFRR, BOCLE
 7. Stabilitets- och lagringsegenskaper
  Exempel: Oxidationsstabilitet, termisk oxidationsstabilitet, kopparkorrosion
 8. Additiv
  Exempel: Konduktivitetsförbättrare, antiistillsats 

Vi bistår med rekommendationer kring provtagning och kan även förse er med lämpliga provkärl samt transportemballage.

Skicka en förfrågan via vårt formulär.

 
Analystjänster

Filter, lagringsproblem och mikroorganismer

Lagrade drivmedel och bränslen kan behöva kontrolleras regelbundet för att säkerställa att inte ogynnsamma lagringsförhållanden förekommer. Där kraven på tillförlitlig drift är höga kan regelbunden kontroll behövas, t ex tankar till reservkraft med låg omsättningshastighet som medför ökad risk för att föroreningar uppstår.

Vid långtidsförvaring av drivmedel och flytande bränslen ökar riskerna för driftproblem för maskinen när produkten väl skall användas. Luftens fukt kan kondensera på insidan av tanken vid temperaturvariationer (varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft) och produkten kan även börja brytas ned av luftens syre (genom oxidation). Partiklar som kommer in via tankventilationen eller som bildas vid korrosion eller färdsläpp från tankens insida ackumuleras i drivmedlet och bränslet. Förekommer fukt i anslutning till produkten (t.ex. i botten eller på sidorna av tanken) ökar även risken för mikrobiell tillväxt i produkten. 

De risker som beskrivs ovan kan leda till att filter sätts igen, att förbränningsegenskaper påverkas samt att korrosionsskador och beläggningar uppstår i bränsle- och drivmedelssystemet. Utöver att hålla god renhet och rutiner för skötsel av sina lagringstankar rekommenderas att lagrade produkter rutinmässigt analyseras för att säkerställa god kvalitet. Analyserna syftar då till att verifiera att renhets- och skötselrutinerna fungerar för att värna produktens kvalitet.

Om driftproblem, filterigensättningar eller andra produktavvikelser uppvisats kan vi även bistå med att utföra analyser för kartläggning av orsaken till problemen. Detta kan t.ex. innebära kemiska analyser och karakterisering av föroreningar i produkten eller igensatta filter. 

Vi bistår gärna med rekommendationer kring provtagning och kan även förse er med lämpliga provkärl samt transportemballage.

 Bränsleprov med föroreningar

Bilden visar ett prov från en tank med en vattenfas i botten, mikrobiell tillväxt och drivmedel överst.

Kontakta oss så berättar vi mer

Utredningar

Tekniska utredningar, driv- och smörjmedel

Vi erbjuder tekniskt utredningsstöd vid kvalitets- och lagringsfrågor, produktutveckling och som oberoende part i samband med haverier. Våra utredare är erfarna materialingenjörer och kemiingenjörer.

Kvalitetsfrågor, produktutvecklingsstöd och haveriutredningar

Resultaten av utredningen sammanställs ofta i en skriftlig teknisk rapport. Vi erbjuder även andra presentationsformer; t.ex. redovisning av resultat i form av ett tekniskt föredrag eller en utbildning. I vissa fall kan en utredning resultera i en uppsatt provningsmetod på vårt laboratorium eller i er verksamhet. 

För att våra utredningsingenjörer skall vara väl uppdaterade inom ämnesområdet deltar vi regelbundet på internationella tekniska konferenser, sitter med i tekniska kommittéer och genomför digital omvärldsbevakning. Dessa nätverk och informationskanaler förstärker den samlade kunskap och erfarenhet som vi får genom de hundratals tekniska utredningar som vi utför årligen inom drivmedel och smörjmedel. 

Offert

Arbetet påbörjas med att våra experter sätter oss in i era tekniska krav och önskemål. Detta ingår ofta i offertstadiet, men vid komplicerade frågeställningar kan en förstudie krävas vilket i så fall offereras separat. Resultatet av kravanalysen resulterar i en offert med vårt förslag på tekniskt genomförande av utredningen. 

Genomförande

Genomförandet kan innehålla informationsinhämtning (t.ex. sätta oss in i relevanta standarder, rutiner och/eller tidigare forskning), besök i er verksamhet, provning på laboratoriet eller hos våra samarbetspartners, avstämningsmöten, tolkning och analys av resultat samt skriftlig sammanställning.

 Tekniska utredningar, genomförande

Omfattningen av en utredning kan variera stort beroende på frågeställning, allt från några få timmar till flera månaders arbete. 

Till vårt förfogande har vi utöver utredningsingenjörernas gedigna kompetens ett välutrustat laboratorium specialiserat på analys av kemiska och fysikaliska egenskaper på driv- och smörjmedel. 

När ni anlitar Element kan ni alltid känna er trygga med att vi:  

 • Tar hänsyn till säkerhetsaspekter kring människa och miljö vid genomförandet av utredningen, eller i de rekommendationer som vi lämnar utifrån de resultat vi kommit fram till.
 • Värnar om att resultaten av utredningen inte sprids till obehöriga utan ert godkännande.
 • Arbetet utförs systematiskt och att utrustning som används är lämplig för användningsområdet samt att metoder som tillämpas är väl utprovade och dokumenterade. 
 • Samarbetar med er (och vid behov med andra leverantörer) för att på bästa sätt uppfylla era krav och önskemål i utredningen.  
Uppföljning

Efter en genomförd utredning vill vi vara säkra på att ni är nöjda med och förstått innebörden av resultaten. Vi genomför därför ofta ett uppföljningssamtal eller möte innan utredningen avslutas. I samband med detta tar vi gärna emot era synpunkter på eventuella förbättringar. 

Kontakta oss för mer information

 

Fråga en expert eller begär en offert